GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

Advies maart 2024
Advies visie mantelzorg

Werkgroep: Zorg en Ondersteuning
Probleemstelling:
Gevraagd advies Visie op Mantelzorgondersteuning,

Advies 1 - ASD:

Voeg preventie expliciet als primair doel toe en zet daar ook gerichte actie op. Door mantelzorgers eerder te ondersteunen kan overbelasting voorkomen worden waardoor mantelzorgers zelf niet ziek worden en het langer volhouden. Dit betekent dat er minder beroep gedaan hoeft te worden op professionele zorg en de druk op de professionele zorg en kosten bespaart en versterkt de eigen kracht van inwoners. (Tip: het spinnenweb van positieve gezondheid Wat is het? - Institute for Positive Health (iph.nl) )

Advies 2 - ASD:

Aanvullend op advies 1 is het in de uitvoering belangrijk dat er een breed aanbod aan algemene voorzieningen is gericht op versterking van de diverse soorten mantelzorgers.

Advies 3 - ASD:

Betrek bij de evaluatie en monitoring altijd zorgvragers, naasten, ervaringsdeskundigen en uitvoerende professionals. Mantelzorgers hebben het druk en het is lastig hen te bereiken, maar het belang van hun stem is groot.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies maart 2024
Advies uitvoeringsplan beschermd thuis

Werkgroep: Doelgroepwonen
Probleemstelling:
Gevraagd advies conceptuitvoeringsplan Op weg naar een Beschermd Thuis

Advies 1 - ASD:

Neem als gemeente de regie op het geheel, veranker dit ambtelijk en bestuurlijk in een effectieve sturing en integreer daarin het sociale en woondomein; maak hierbij gebruik van de terugkoppeling vanuit cliënten en naasten en de professionals in de uitvoering.Neem als gemeente de regie op het geheel, veranker dit ambtelijk en bestuurlijk in een effectieve sturing en integreer daarin het sociale en woondomein; maak hierbij gebruik van de terugkoppeling vanuit cliënten en naasten en de professionals in de uitvoering.

Advies 2 - ASD:

Voeg expliciet aan het uitvoeringsplan als uitgangspunten toe:
a. de triade cliënt-naaste-hulpverlener
b. één regisseur per cliënt
c. samen met ervaringsdeskundigen

Advies 3 - ASD:

Voeg preventie expliciet als doel toe.

Advies 4 - ASD:

Ontwikkel voor de middellange termijn (2028) een perspectief op de balans tussen lokaal maatwerk en ambulante ondersteuning en begeleiding enerzijds en de instellingszorg anderzijds en monitor en stuur het uitvoeringsplan daarop.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies februari 2024
Gevraagd advies over ontwikkeling Tuibrug 4

Werkgroep: Doelgroepwonen
Probleemstelling:
Ontwikkeling Tuibrug 4

Advies 1 - ASD:

Wees transparant over aanbieder en woonzorgconcept, ga open het gesprek met de samenleving aan, geef duidelijke en toegankelijke informatie over wat initiatiefnemer en gemeente beogen.

Advies 2 - ASD:

Maak duidelijk op welke wijze de voorgenomen ontwikkeling verbonden wordt met de samenleving en de wijk vanuit het perspectief van de bewoner-cliënt, de partner, de mantelzorger, de vrijwilliger, de buurtbewoner met een zorgvraag, de informele en professionele zorgverlener en een sociaal en fysiek duurzame leefomgeving.

Advies 3 - ASD:

Zorg dat de ontwikkeling in proces en resultaat verbonden is met de Houtense samenleving en een stimulerende en versterkende bijdrage levert aan de woonzorgstructuur in Houten ; zorg voor een voor Houtenaren aantrekkelijke en toegankelijke voorziening, maak Houtenaren deelgenoot in de ontwikkeling, maak de voorziening tot een deel van het geheel en een versterking van het beleid ‘gezond ouder worden’ en voer daarop als gemeente regie.

Advies 4 - ASD:

Maak duidelijk onder welk regime (integrale bekostiging van wonen en zorg, of gescheiden bekostiging van wonen en zorg) deze ontwikkeling valt en of het zorgkantoor daarmee instemt.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Voor de reactie op het advies, zie het bijgaande bestand.

Reactie-doc-image

Advies september 2023
Actualisatie verordening Jeugd en WMO Gemeente Houten

Werkgroep: Zorg en Ondersteuning, Jeugd
Probleemstelling:
Actualisatie verordening Jeugd en WMO Gemeente Houten

Een aantal aandachtpunten/aanbevelingen:

  • Naar aanleiding van hoofdstuk 1 art 1.1: Het is voor ons onduidelijk of er een nieuwe Sociale Koers komt. We zouden hier liever willen formuleren het integrale beleidskader inclusief de beleidsvisie sociale basis van Gemeente Houten waarin aandacht is voor speciale kwetsbare doelgroepen zoals ouderen (WOZO) en mantelzorgers (mantelzorgagenda) en afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord.
  • Naar aanleiding van hoofdstuk 1 art 1.2.f – financiële bijdrage: Indexatie daarvan mist (bijdrage is als sinds 2019 ongewijzigd.)
  • Naar aanleiding van hoofdstuk 1 art 1.2.p – maatwerkvoorziening: Er is in de verordening geen looptijd op genomen van de beschikking. Passend beschikken bij een levenslange en/of levensbrede beperking, zodat mensen niet onnodig worden gevraagd herhaaldelijk aan te tonen dat hun situatie ongewijzigd is. Wij zien graag meer differentiatie in de duur van de beschikkingen. Daarnaast missen we meer resultaatgericht beschikken i.p.v. dat ondersteuning en het aantal uren centraal staat. Zie onder andere in: (https://www.stimulansz.nl/resultaatgericht-indiceren-voorlopig-een-doodlopend-pad/ en https://www.pgb.nl/stop-met-resultaatgericht-werken-in-de-wmo/

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies januari 2023
Advies inzake Transitie Beschermd Wonen

Werkgroep: Doelgroepwonen
Probleemstelling:
Advies inzake Transitie Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang)

Advies 1 - ASD:

Gebruik de besluitvorming over Regioplan, Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma 2023-2024 als momentum om op lokaal niveau een extra slag te maken door op basis van een terug- en vooruitblik op de lokale ontwikkeling en daaruit opgedane ervaring en leerpunten de lokale opgave concreter te maken en daarin meer focus en richting aan te brengen. Kort gezegd: zet al een stap vooruit, wees de anderen voor.

Advies 2 - ASD:

Maak in de uitwerking en uitvoering op lokaal niveau steeds expliciet hoe cliënten passief en actief worden betrokken. Dat kan ook nu al. De ASD wil hieraan graag zijn bijdrage leveren.

Advies 3 - ASD:

Maak nu al duidelijk wat de regionale plannen en afspraken lokaal betekenen. Doe dit door inzicht te geven in de ervaring die tot nu toe lokaal met de ambulantisering is opgedaan en deze te vertalen naar de inspanning die komende tijd lokaal nodig is om de ambulantisering tot een succes te maken.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies januari 2023
Herijking minimaregelingen

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Gevraagd advies aan de ASD

Advies ASD:

Voldoen de minimaregelingen in de gemeente Houten aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn en is het verstandig om de percentages die gebruikt worden met elkaar hetzelfde te maken? De werkgroep Bestaanszekerheid van de ASD heeft op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W) een gevraagd advies gegeven op het onderzoek naar de verschillende minimaregelingen binnen Houten. Een van de vragen waarover wij geadviseerd hebben is of de percentages die gebruikt worden voor de bepaling of iemand recht heeft op een van de regelingen, met elkaar gelijkgetrokken zouden moeten worden. Voor de ene regeling wordt uitgegaan van 100% van het minimum-inkomen, terwijl voor een andere regeling uitgegaan wordt van 130%. In verband met de huidige hoge prijzen voor boodschappen en energie zou het gelijk trekken van de bedragen van de regelingen terecht zijn. En misschien dan ook wel naar het hoogste percentage dat gebruikt wordt. We hebben gekeken naar de effecten die door een verhoging bedoeld of onbedoeld zouden optreden. In het onderstaande advies leest u er meer over. Daar leest u ook de reactie van het College van B&W terug

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies 15-10-2021
Lokale Innovatieagenda HWT en op Koers 2021

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies op evaluatie HWT en op Koers 2021

Advies ASD:

Eerder door de ASD geadviseerde elementen zoals visie, prioriteiten en de aansluiting bij de leefwereld en maatwerk dichtbij de burger zijn terug te vinden in het programma. Er wordt innovatief gewerkt. De Gemeente Houten zet zich goed in. Verbeteringen zijn er volgens de ASD mogelijk op gebied van bestaanszekerheid. De keuze voor een baan, vrijwilligerswerk of een uitkering, is voor iedereen anders. Het is afhankelijk van eigen keuze en de persoonlijke omstandigheden en opvoeding. Wat betreft arbeid moet deze gericht zijn op langdurend en lonend, dus boven het bestaansniveau. Voor mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt is extra uitwerking en begeleiding nodig. Het is een intensieve werkwijze, er kunnen nu 20 mensen op jaarbasis ondersteund worden. De wens van de ASD is om meer mensen te begeleiden.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Ongevraagd advies 11-11-2021
beschut werken (WSW)

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies inkoop WSW en Beschut werkplaatsen

Advies ASD:

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het beleid van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) maar neemt niet deel aan gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan de Gemeente Houten onvoldoende invloed uitoefenen of arbeidsplaatsen creëren. Een voorbeeld is Beschut Werkplaatsen. De ASD adviseert de gemeente om aansluiting te zoeken bij de regionale uitvoering vanuit de WIL.

Aandachtspunten die de ASD meegeeft zijn:

  • Inspelen op de leefwereld van de inwoner
  • Rekening houden met kwetsbaarheid van de burger en de benodigde regelmaat, structuur en veiligheid.
  • Schrijven van een langetermijnvisie voor de uitvoering van de WSW/beschut werken.
  • De Gemeente kan meer de regiefunctie pakken
  • WerkwIJSS onder brengen bij de WIL voor eenduidige aansturing

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

Samen bouwen
aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN