De Adviesraad Sociaal Domein Houten (kortweg Adviesraad) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van het sociaal domein. De adviezen van de Adviesraad gaan over zaken als het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Onder het sociaal domein wordt verstaan het terrein van drie belangrijke wetten. Deze zijn de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 en de Jeugdwet. De gemeente voert deze wetten uit. 

De gemeente is verplicht om over te formuleren beleid en te nemen besluiten met betrekking tot deze drie wetten tijdig advies te vragen aan de Adviesraad. De Adviesraad kan ook zelf ongevraagd adviezen geven . In eerste instantie ontvangt het College van Burgemeester en Wethouders het advies. Zij voegt het altijd als bijlage toe aan besluitvormingsdocumenten als deze aan de gemeenteraad worden aangeboden. De adviezen zijn ook in te zien op de website van de Adviesraad (www.adviesraadhouten.nl).

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein Houten?

De gemeente hecht sterk aan betrokkenheid van de samenleving bij haar werk. Daarbij geldt dat de stemmen van inwoners die in aanraking komen met de wetgeving rond het sociaal domein van groot belang zijn. Maar daartoe wordt het niet beperkt. Hulpverleners (professionele en mantelzorgers) en maatschappelijke organisaties vormen ook belangrijke doelgroepen voor inspraak. Vanuit andere geledingen in de samenleving staat de Adviesraad eveneens open voor suggesties. De Adviesraad heeft als ambitie alle ervaringen, meningen en geluiden te vertalen in goede en praktische adviezen.

Daarbij is gekozen voor één Adviesraad. Deze keuze is gemaakt omdat inwoners tegelijkertijd met meerdere sociale wetten in aanraking kunnen komen. Het principe dat de ‘cliënt’ centraal staat betekent dat de Adviesraad de wetten in samenhang moet beschouwen.

Waaruit bestaat de Adviesraad Sociaal Domein Houten?

De Adviesraad bundelt de krachten van een zestal doelgroepgerichte onderdelen. Dit zijn de satellieten. Deze satellieten zijn Participatie Werk & Inkomen, WMO, Jeugdhulp, Jeugdtafel, WMO, Volwassenenzorg en Mantelzorg.
Afhankelijk van de behoefte in de samenleving kunnen satellieten toegevoegdworden.Vanuit de satellieten komt de voeding voor adviezen van de Adviesraad. Zij hebben intensief contact in de samenleving en hebben ook veel kennis en ervaring op hun terrein.
De Adviesraad bestaat uit een afvaardiging van de satellieten en uit vier leden die niet satelliet gebonden zijn. Daarvan is er één onafhankelijk voorzitter.

Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein Houten?

De gemeente stelt een agenda op waarbij zij aangeeft wanneer zij welke besluitvorming voorziet op het gebied van het sociaal domein. Zij is verplicht de Adviesraad minimaal zes weken te geven om advies uit te brengen. Gedurende die tijd zamelen de betrokken satellieten langs hun contacten meningen, ideeën en suggesties in. Dit alles wordt uiteindelijk omgezet in een advies van Adviesraad. De Adviesraad streeft naar consensus. Als dat niet mogelijk is verwoordt de Adviesraad de verschillende standpunten evenwichtig in het advies. Adviezen worden vastgesteld in een vergadering van de Adviesraad. Deze zijn in principe openbaar. Publicatie van de data en de agenda’s vindt plaats op de website van de Adviesraad (www.adviesraadhouten. nl).
Daarnaast heeft de Adviesraad de mogelijkheid van ongevraagd advies. Op basis van signalen vanuit de samenleving kan de Adviesraad besluiten van dat recht gebruik te maken. Deze worden verder op dezelfde wijze voorbereid en behandeld als gevraagde adviezen.

 

Waarvoor kan ik terecht bij de Adviesraad Sociaal Domein Houten?

Uw suggesties, vragen, ideeën en ervaringen zijn altijd welkom. Besef daarbij wel dat de Adviesraad geen organisatie is die individuele gevallen ondersteunt. Daarvoor zijn er andere organisaties. Verwijzingen naar die organisatie kunt u op de website van Adviesraad vinden. Maar u vindt ze uiteraard ook op de gemeentelijke website (www.houtenmetelkaar. nl). Maar mocht u suggesties, vragen, ideeën en ervaringen met ons willen delen, dan nodigen we u uit contact met ons opnemen door te mailen aan info@ adviesraadhouten.nl.

jFontSize

A- A A+

JEvents Latest Events

No events

© 2015 Adviesraad Sociaal Domein Houten info@adviesraadhouten.nl

Please publish modules in offcanvas position.